Adwokat Kamila Klepas
arr Toga

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Klepas

o kancelarii

Kamil Klepas Adwokat

Adwokat Kamila Klepas jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, a od 2013 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

W trakcie swojej dotychczasowej pracy zawodowej adwokat Kamila Klepas wielokrotnie występowała przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania. Liczną grupę spraw stanowiły sprawy dotyczące prawa rodzinnego oraz spadkowego. Adwokat Kamila Klepas niejednokrotnie reprezentowała pracodawców, a także pracowników w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Adwokat Kamila Klepas posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych działających na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości. W ramach swojej praktyki zajmowała się również obsługą prawną spółek kapitałowych oraz problematyką prawa upadłościowego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamili Klepas świadczy kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz klientom indywidualnym. Kancelaria specjalizuje się w zakresie problematyki prawa cywilnego, spółdzielczego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego. Ponadto, usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują także doradztwo na rzecz instytucji kultury w bieżącej działalności.

Kancelaria w ramach świadczonych usług prawnych współpracuje z kancelariami komorników sądowych, kancelariami notarialnymi, syndykami, biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami majątkowymi.

Kamila Klepas zasiada w Radzie Nadzorczej wielkopolskiej spółki prowadzącej działalność w zakresie sportu i rekreacji.

Zapraszam do skorzystania z moich doświadczeń.

Adw. Kamila Klepas

praktyka

Rozwiązywanie sporów Rozwiązywanie sporów

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi dotyczące rozwiązywania sporów na etapach sądowym i pozasądowym, w obszarach prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego, prawa mieszkaniowego oraz prawa pracy.

Etap sądowy obejmuje m.in. zastępstwo procesowe, sporządzanie pism procesowych oraz środków odwoławczych od orzeczeń, a także pomoc w uzyskaniu ekspertyz prywatnych na potrzeby postępowań sądowych. Pomoc prawna świadczona jest również w postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres świadczonych usług prawnych na etapie pozasądowym obejmuje ustalenie strategii procesowej, w tym analizę dokumentacji, redagowanie pism przedprocesowych, sporządzanie opinii prawnych.

Prawo mieszkaniowe Prawo mieszkaniowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie problematyki dotyczącej prawa mieszkaniowego oraz nieruchomości, a w szczególności:

  • prawa spółdzielczego - bieżąca obsługa spółdzielni mieszkaniowych, w tym obsługa walnych zgromadzeń, sporządzanie projektów statutów i regulaminów, a także projektów uchwał walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu, redagowanie umów cywilnoprawnych, windykacja należności, zastępstwo procesowe.
  • prawa własności lokali – bieżąca obsługa wspólnot mieszkaniowych, w tym obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych, sporządzanie projektów regulaminów, a także projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych, windykacja należności, zastępstwo procesowe oraz analiza i sporządzanie umów, negocjacje warunków umów o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną.
  • prawa rzeczowego, w tym sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości (badania na potrzeby transakcji, raporty due dilligence), zastępstwo procesowe w postępowaniach procesowych oraz nieprocesowych (m.in. zniesienie współwłasności, służebności), doradztwo w zakresie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości.

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, członków spółdzielni, najemców, w tym także reprezentuje ich w postępowaniach dotyczących zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych, walnych zgromadzeń członków spółdzielni mieszkaniowych oraz decyzji właścicieli nieruchomości.

Prawo rodzinne Prawo rodzinne

Kancelaria doradza w zakresie problematyki dotyczącej prawa rodzinnego, a w szczególności:

  • w sprawach ze stosunków małżeńskich. Usługi prawne obejmują zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimentów oraz doradztwo z zakresu małżeńskich umów majątkowych.
  • w sprawach ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi: Usługi prawne obejmują zastępstwo procesowe w sprawach o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa, uznanie dziecka, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Adwokat Kamila Klepas podejmuje się również prowadzenia spraw rodzinnych, w których jedno z rodziców znajduje się czasowo lub stale poza granicami kraju.

Kancelaria świadczy również usługi prawne w ramach prowadzonych postępowań mediacyjnych.

Prawo spadkowe Prawo spadkowe

Usługi prawne z zakresu prawa spadkowego Kancelaria świadczy poprzez zastępstwo procesowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek i dział spadku. Ponadto, doradztwo prawne obejmuje także pomoc w uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia.

Prawo pracy Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie tematyki dotyczącej prawa pracy, a w szczególności:

  • dla pracodawców: zastępstwo procesowe w sprawach ze stosunków pracy oraz roszczeń z nim związanych, sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów organizacyjnych wraz ze strukturą organizacyjną oraz regulaminów wynagradzania.
  • dla pracowników: zastępstwo procesowe w sprawach ze stosunku pracy oraz wszelkich roszczeń z nim związanych.

Obsługa instytucji kultury Obsługa instytucji kultury

Kancelaria świadczy kompleksową i bieżącą obsługę prawną na rzecz instytucji kultury, która obejmuje m. in. sporządzanie projektów statutów, regulaminów pracy, regulaminów organizacyjnych wraz ze strukturą organizacyjną oraz regulaminów wynagradzania. Ponadto, świadczone usługi prawne polegają także na redagowaniu wszelkich umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w działalności kulturalnej, w tym umów sponsoringu, licencyjnych, zlecenia.

kontakt

Adwokat Poznań
Adwokat Kamila Klepas
Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Klepas

ul. Tęczowa 8
60-275 Poznań

e-mail: adwokat@klepas.pl
mob. +48 604 777 795

NIP 777-261-52-48
REGON 302302368
Nr rachunku bankowego:
17 1950 0001 2006 0413 8563 0002

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.30 do 18.30

W celu ustalenia terminu spotkania w Kancelarii prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.